СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні умови, що поширюються на всі види револьверів, пістолетів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, які споряджені еластичними метальними снарядами несмертельної дії,газових пістолетів та револьверів, призначених для стрільби газовими або холостими патронами, а також таких, що також мають можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (далі — зброя), а також для запуску сигнальних ракет за допомогою спеціальних насадок, які відповідно до чинного законодавства України виготовлятимуться в Україні або ввозтимуться на її територію з моменту набуття чинності цим стандартом.

1.2 Стандарт не поширюється на зброю, яка знаходиться на озброєнні Збройних Сил України.
1.3 Стандарт не поширюється на зброю, яка була виготовлена в Україні або ввезена на її територію до моменту набуття чинності цим стандартом.
1.4 Цей стандарт придатний для обов’язкової сертифікації.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги. Правила застосування.

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.[*].

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. (Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги).

ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления. (Система розробки та постановки продукції на виробництво. Непродовольчі товари народного вжитку).

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные маталлические. Технические условия. (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Испытания для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.(Машини, прилади та ішні технічні вироби. Випробування для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів навколишнього середовища).

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.(Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору штучної продукції).

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.(Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги).

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення. (Вхідний контроль продукції. Основні положення).

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование. (Вироби машинобудування. Маркування).

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия.(Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови).

ОСТ З 4728-80 Оружие спортивное и охотничье. Методы испытаний.(зброя спортивна та мисливська. Методи випробувань).

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, ужиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники застосованих у цьому розділі термінів російською мовою наведені в дужках.

3.1 Зброя (оружие) – спеціально виготовлені пристрої, які призначені для неодноразового ураження (знищення, ушкодження) цілей у збройній боротьбі, полюванні, спорті та для самооборони (далі – «для ураження цілей»).

3.2 Зброя вогнепальна (оружие огнестрельное) – зброя, що призначена для ураження цілей снарядами, що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.

3.3 Зброя несмертельної дії (оружие несмертельного действия) — зброя, що призначена для ураження цілей снарядами (у тому числі речовини (суміші речовин) сльозоточивої та дратівної дії), що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та не мають достатньої кінетичної енергії для спричинення тяжких та смертельних ушкоджень людині, що знаходиться на визначеній відстані.

3.4 Пістолет (пистолет) — зброя, конструкція якої передбачає утримання її і керування нею під час стрільби однією рукою.

3.5 Револьвер (револьвер) — пістолет з блоком патронників або стволів, що обертаються.

3.6 Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої, призначені для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (пистолеты, револьверы, другие короткоствольные устройства, предназначеные для стрельбы патронами, снаряженными эластичными снарядами несмертельного действия) – короткоствольна, гладкоствольна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

3.7 Газова зброя (газовое оружие) — зброя, що призначена для тимчасового виведення з ладу (далі — ураження) живої сили шляхом викидання речовини (суміші речовин) сльозоточивої та дратівної дії із застосуванням газового патрона. До категорії вогнепальної зброї не належить.

3.8 Газова зброя з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (газовое оружие с возможностью стрельбы патронами, снаряженными эластичными снарядами несмертельного действия) — така газова зброя, яка має додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії. До категорії вогнепальної зброї не належить.

3.9 Патрон (патрон) – боєприпас до стрілецької зброї, що є збірною одиницею, яка в загальному випадку складається зі снаряду (метального елементу(елементів)), метального заряду, капсюля-запалювача і гільзи.

3.10 Види патронів, що можуть використовуватись для стрільби зі зброї несмертельної дії:

3.10.1 Патрон, споряджений еластичним снарядом несмертельної дії (патрон, снаряженный эластичным снарядом несмертельного действия— патрон до стрілецької зброї, у якому метальним елементом (снарядом) є гумовий, пластизолевий чи аналогічний за своєю дією на ціль одиничний або множинний (збірний) снаряд, який не має достатньої кінетичної енергії та пробивної здатності для спричинення тяжких та смертельних ушкоджень людині, що знаходиться на визначеній відстані.

3.10.2 Патрон до газової зброї (патрон к газовому оружию) — патрон до стрілецької зброї, в якому метальним елементом (снарядом) є суміш сльозоточивої та дратівної дії і який також може мати додаткові елементи, що забезпечують герметичність та працездатність патрона.

3.10.3 Холостий патрон(холостой патрон) – (синонім — шумовий) патрон стрілецької зброї, призначений для створення звукового ефекту стрільби, який не містить снаряду і також може мати додаткові елементи, що забезпечують герметичність та працездатність патрона. Патрон може бути використаний для перевірки працездатності зброї.

3.10.4 Випробувальний патрон (испытательный патрон) – патрон з посиленим зарядом, призначений для перевірки міцності частин та механізмів зброї, для якої він є штатним.

3.10.5 Експлуатаційний патрон (эксплуатационный патрон) – патрон стрілецької зброї, що відповідає характеристикам зброї щодо розміру, конструкції і міцності та визначений у НД на цю зброю як штатний для даного виду (моделі) зброї.

3.10.6 Імітатор штатного патрона (имитатор штатного патрона) – експлуатаційний патрон стрілецької зброї, який призначений для перевірки працездатності зброї, не містить порохового заряду і, як правило, складається з гільзи, капсюля та снаряду.

3.11 Снаряд(снаряд) — одиничний або множинний елемент (елементи, у т.ч. суміші або рідини), який викидається зі ствола під дією сили тиску газів, утворених від згоряння заряду, та призначений для безпосереднього ураження цілі під час пострілу.

3.12 Суміш сльозоточивої та дратівної дії (смесь слезоточивого и раздражающего действия) — рідина або порошок, які містять сльозоточиву та (або) дратівну речовину (або речовини).

3.13 Калібр зброї несмертельної дії (калибр оружия несмертельного действия) — умовна величина, що визначається внутрішніми розмірами патронника ствола (камори барабана) зброї або номінальними зовнішніми розмірами корпусу гільзи патрона і позначається у вигляді числового значення, або загально прийнятих умовних позначень власної назви калібру патрона.

3.14 Травматична дія снаряда (травматическое действие снаряда) — сукупність небезпечних механічних та термічних чинників, які супроводжують постріл (виліт твердих частинок і елементів патрона: снаряда, незгорілих частинок заряду, струменів порохових газів), здатних заподіяти тілесні ушкодження.

3.15 Ураження снарядом несмертельної дії (поражение снарядом несмертельного действия) — тимчасове виведення людини зі стану, придатного для активного нападу або оборони за рахунок дії сльозоточивих та дратівних речовин або еластичних снарядів несмертельної дії без нанесення тяжких та смертельних тілесних ушкоджень.

3.16 Запижування каналу ствола (запыживание канала ствола) — затримка стрільби зі зброї коли снаряд залишився у стволі після згоряння метального заряду.

4  КЛАСИФІКАЦІЯ

Зброя несмертельної дії поділяється на такі типи:

4.1 Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої, призначені для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

4.2 Газові пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої, що мають додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

4.3 Газові пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої.

5  ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

5.1 Маса зброї без патронів повинна бути не більше 1,0 кг.

5.2 Спусковий механізм повинен забезпечувати зусилля на спусковому гачку в діапазоні від 9,8 Н до 29,4 Н (1,0 кг до 3,0 кг) у положенні зведеного курка (ударника).

5.3 Найбільший поперечник розсіювання метальних снарядів під час стрільби із пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, а також із газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, на відстані 5 м віддульного зрізу з 5 пострілів експлуатаційними патронами не повинен перевищувати 150 мм.

5.4 Відхилення середньої точки влучення від точки прицілювання під час стрільби із пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, а також із газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, не повинно перевищувати 75 мм на відстані 5 м від дульного зрізу з 5 пострілів експлуатаційними патронами.

5.5 Швидкість польоту метального еластичного снаряду при стрільбі з ппістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, а також із газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії на мінімальній відстані використання, ця відстань, а також матеріал виготовлення, форма, розміри та маса еластичного снаряду повинні бути узгоджені з Міністерством охорони здоров’я України на кожну категорію зброї несмертельної дії.

 6  ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

6.1 Зброя, що виробляється в Україні, повинна виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту та нормативної документації (далі — НД) і конструкторської документації (далі — КД) на продукцію, погоджених у встановленому порядку з ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

6.2 Зброя повинна відповідати криміналістичним вимогам, чинним в Україні, про що повинен бути складений висновок спеціаліста Експертної служби МВС України відповідної кваліфікації, щодо віднесення її до певного виду зброї несмертельної дії.

6.3 Під час експлуатації зброї повинні використовуватися експлуатаційні патрони, що сертифіковані в Україні відповідно до чинного законодавства.

6.4 Уся зброя несмертельної дії, у тому числі така, що виготовляється на основі частин та механізмів бойової, спортивної мисливської або інших категорій зброї, повинна мати ослаблення конструкції основних частин, вузлів та механізмів. Конструкція зброї в кожному окремому випадку погоджуються в установленому порядку з ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

6.5 Зброя несмертельної дії виробництва України повинна мати криміналістичні мітки для полегшення ідентифікації її моделі за стріляними кулями та гільзами. Конструкція та розміщення міток погоджуються з ДНДЕКЦ МВС України.

6.6 Дозволяється використання для стрільби зі зброї несмертельної дії будь-якого типу шумових та газових патронів, які допущені до обігу в Україні в установленому порядку, а також пристосувань для запуску сигнальних ракет.

6.7 Конструкція зброї повинна виключати можливість здійснення:

6.7.1 більше одного пострілу при одноразовому натисканні на спусковий гачок;

6.7.2 заряджання в патронник (камори барабана) патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва, якщо при цьому забезпечується замикання затвора та можливість наколювання капсюля, достатня для здійснення пострілу;

6.7.3 пострілу шротовими патронами серійного заводського виробництва, якщо при цьому питома кінетична енергія снаряду на відстані одного метра від дульного зрізу складає 0,5 Дж/мм2 і більше;

6.7.4 пострілу газовими або холостими патронами зі снарядами, що заряджаються окремо від патрона, при цьому снаряду надається питома кінетична енергія 0,5 Дж/мм2 і більше на відстані одного метра від дульного зрізу;

Примітка. Дана вимога поширюється на газову зброю, у тому числі таку, що має додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

6.7.5 заміни основних частин зброї несмертельної дії (ствола, рамки, затвора, барабана) на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції;

6.7.6 вилучення із каналу ствола газової зброї або газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії, захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) за допомогою універсального інструменту загального вжитку без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції;

6.8 Захисні елементи конструкції газової зброї та газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженимиеластичними снарядами несмертельної дії, що перешкоджають використанню кульових або шротових патронів, повинні відповідати таким вимогам:

6.8.1  Пістолети повинні мати у стволі захисні елементи у вигляді перетинок, діафрагм, штифтів, концентраторів напруги тощо. Захисний елемент (або їх сукупність) повинен бути висотою не менше 1/2 діаметра каналу ствола та мати товщину не менше 1 мм або перекривати канал ствола на 1/2 його діаметра на окремій його ділянці (ділянках).

6.8.2  Револьвери повинні мати:

— захисні елементи у стволі висотою не менш ніж 1/4 діаметра каналу ствола та товщиною не менш, ніж 1 мм;

— ступінчате зменшення по діаметру вихідних отворів камор барабану відносно вхідних;

— неспіввіснiсть вихідних отворів камор барабана відносно вхідних (тільки для газової зброї).

6.8.3  Кріплення захисних елементів ствола (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) газової зброї або газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, повинно здійснюватися в процесі виготовлення самого ствола або за допомогою зварювання, пайки, ненаскрізного неспівосного штифтування тощо. Кріплення таких елементів за допомогою різьб, стопорних кілець, наскрізних штифтів, тісної посадки втулок виключається.

6.9 Механізми зброї повинні зберігати працездатність у діапазоні температури навколишнього середовища від мінус 10 °С до плюс 40 °С.

6.10 Зброя повинна зберігати працездатність у процесі здійснення з початку експлуатації не менше 1000 пострілів штатними патронами. Кількість відмов через несправність зброї не повинна перевищувати 0,3%.

7  ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Усі роботи, пов’язані з виготовленням та випробуванням зброї несмертельної дії, проводяться відповідно до чинних правил експлуатації виробництв, вимог нормативних документів з охорони праці.

7.1 Матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при виготовленні зброї, повинні бути дозволені до застосування у виробах широкого вжитку.

7.2 Зброя не повинна мати:

— дефектів, отриманих при куванні, штампуванні, свердлінні, зварюванні, литті, пайці або іншому обробленні, якщо вони негативно впливають на безпеку її функціонування і міцність;

— помітних неозброєним оком тріщин, жилкувань, раковин та інших порушень цілісності матеріалу;

— подряпин, борозен, раковин, складок та інших дефектів, викликаних обробленням внутрішньої поверхні патронника (камор барабана) та каналу ствола, які можуть вплинути на безпеку її функціонування та призводять до зниження працездатності зброї;

— подряпин, ум’ятин та інші дефектів на зовнішніх поверхнях ствола та патронника;

— дефектів, подібних роздуттю в зонах снарядного входу, дульного звуження, напроти місць кріплення захисних елементів каналу ствола, що призводять до порушення міцності.

7.3.    Зброя повинна забезпечувати:

7.3.1 безвідмовне функціонування затвора, іншого запірного механізму;

7.3.2 безвідмовне спрацьовування запірного механізму зброї та механізму вилучення гільзи;

7.3.3 безвідмовне спрацьовування запобіжного пристрою;

7.3.4 безвідмовне спрацьовування механізму(-ів) барабана револьвера (обертання, притискання тощо);

7.3.5 неможливість пострілу з неповністю замкненим каналом ствола;

7.3.6 неможливість випадкового пострілу від інерційного наколювання (для самозарядної зброї);

7.3.7 неможливість випадкового пострілу під час перезаряджання, закриття каналу ствола, включення запобіжника, установки і вилучення магазину;

7.3.8 безвідмовний відстріл штатних патронів, споряджених у двох магазинах (барабанах) без чистки та змащування. Затримки з причин наявності дефектів патронів не враховуються;

7.3.9 безпечне функціонування в разі проведення пострілу із запижуванням каналу ствола снарядом несмертельної дії (для зброї,призначеної для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, та газової зброї з можливістю стрільби патронами несмертельної дії);

7.3.10 працездатність механізмів та цілісність конструкції після стрільби випробувальними патронами.

7.4 Розміри патронника зброї під патрон відповідного калібру повинні відповідати вимогам НД на зброю та знаходитися в межах допусків, указаних у таблиці в додатку А.

Примітка.
Якщо калібр патрона несмертельної дії не регламентований цим стандартом, то розміри патронника зброї під такий патрон повинні знаходитися в межах допусків, указаних у таблицях ПМК або НД на зброю.

7.5 Постріл зі зброї не повинен спричинити тяжких та смертельних тілесних ушкоджень людині:
7.5.1  для пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії — на відстані більш як 3,5 м від дульного зрізу;
7.5.2  для газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, — на відстані більш як 1,0 м від дульного зрізу;

7.5.3 для газової зброї — на відстані більш як 1,0 м від дульного зрізу.

Примітка. Мінімальна відстань безпечного застосування кожної конкретної моделі зброї або патронів може бути скорочена на підставі висновку уповноваженої установи Міністерства охорони здоров’я України. Визначена мінімальна відстань застосування повинна обов’язково вказуватися в паспорті та НД на зброю.

7.6 Конструкція зброї повинна виключати можливість пострілу під час:

7.6.1 падіння зброї будь-якою частиною з висоти 1,5 м на дерев’яну поверхню в спущеному та зведеному стані спускового механізму;

7.6.2 нанесення ударів гумовим молотком відповідно до ОСТ З 4728-80 під час його вільного падіння на курок або задню частину затвора при зведеному та спущеному ударному механізмі.

7.7 Під час стрільби штатними патронами не повинно виникати таких дефектів:
— осічок з вини зброї;
— більше одного пострілу з одноразовим натиском на спусковий гачок;
— затримок під час стрільби, які важко ліквідувати без повного розбирання зброї;
— видавлювання та наскрізного пробиття капсюля;
— обривів та наскрізних тріщин гільзи (крім повздовжніх на дульці);
— будь-яких деформацій ствола або патронника;
— пошкоджень або деформацій частин механізму запирання;
— тріщин на внутрішній або зовнішній поверхнях ствола, рамки та інших основних частинах;
— порушень у функціонуванні запобіжника, механізму обертання барабана, ударного і спускового механізмів, механізмів зарядження та перезарядження.

7.8 Під час стрільби випробувальними патронами не повинно виникати таких дефектів:
— більше одного пострілу з одноразовим натиском на спусковий гачок;
— будь-яких деформацій ствола або патронника;
— пошкоджень або деформацій частин механізму запирання;
— тріщин на внутрішній або зовнішній поверхнях ствола, рамки та інших основних частинах;
— порушень у функціонуванні запобіжника, механізму обертання барабана, ударного і спускового механізмів, механізмів зарядження та перезарядження.

8  ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

8.1 Кожна одиниця зброї повинна мати маркування, виконане згідно з ГОСТ 26828.

8.1.1  Маркування на зброї повинно містити:
—  товарний знак виробника;
—  модель зброї;
—  заводський номер зброї;
—  калібр патрона, що використовується;
—  національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності сертифіката відповідності (для зброї, виробленої в Україні);
—  напис «Вироблено в Україні» (для зброї, виробленої в Україні).

8.1.2  Заводський номер на зброю наносять виключно ударним способом або методом холодного тиснення глибиною не менше ніж 0,2 мм.

8.1.3  Заводський номер наносять на всі основні частини зброї, а саме:

— для пістолетів: на рамку зі стволом та на кожух-затвор;

— для револьверів: на рамку та барабан (4 останні знаки);

— для інших стріляючих пристроїв: на корпус та ствол (за наявності).

8.1.4  Маркування індивідуальної упаковки зброї повинно містити:
—  товарний знак виробника;
— модель зброї;
—  калібр патрона, що використовується;
— напис «Вироблено в Україні» (для зброї, виробленої в Україні);
— національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності сертифіката відповідності (для зброї, виробленої в Україні).

8.2 Упаковка зброї повинна відповідати вимогам ГОСТ 23170 для умов зберігання, транспортування і строку зберігання, указаних у НД на продукцію.

8.2.1  Кожна одиниця зброї повинна мати індивідуальну упаковку відповідно до НД на продукцію.

8.2.2  Зброя в індивідуальній упаковці повинна упаковуватися в транспортну тару згідно з НД на продукцію.

8.2.3  Перед пакуванням необхідно провести консервацію зброї згідно з вимогами ГОСТ 9.014 і НД на продукцію.

8.3 Пакування, матеріал виготовлення та покриття зброї повинні забезпечувати її робочий стан після зберігання в належній заводській упаковці і консервації в осередку впливу кліматичних факторів за умовами зберігання 2 згідно з ГОСТ 15150 без переконсервації не менше 24 місяців від дня виготовлення.

9  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування та зберігання зброї повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 15150, НД на продукціюта цього стандарту.

Зразок зброї в транспортній тарі повинен бути стійким до дії механічних факторів зовнішнього середовища і витримувати транспортування будь-якими видами транспорту за умовами С згідно з ГОСТ 23170.

9.2 Умови транспортування повинні відповідати:

— групі V згідно з ГОСТ 15150;

— групі С згідно з ГОСТ 23170.

9.3 Транспортування зброї може проводитися критими транспортними засобами, залізничним, повітряним, автомобільним та водним транспортом за умов виконання правил та вимог на даних видах транспорту.

9.4 Транспортна упаковка повинна забезпечувати можливість її штабелювання при транспортуванні та зберіганні зброї не менш як у п’ять ярусів.

9.5 Умови зберігання зброї щодо дії кліматичних факторів за умовами зберігання 1 ГОСТ 15150. Строк зберігання без переконсервування — 2 роки від дня випуску. При зберіганні зброї протягом строку більшого, ніж визначено цим стандартом, споживач має своїми силами переконсервувати її згідно з ГОСТ 9.014.

9.6 В інших випадках зброя повинна зберігатися в сейфах, шафах (дозволяється зберігання в тарі підприємства-виробника) незарядженою, зі спущеним курком. Патрони повинні зберігатися окремо.

9.7 При використанні відкритих транспортних засобів повинні застосовуватися закриті контейнери.

10  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ЗБРОЇ

10.1 Приймання зброї несмертельної дії проводить уповноважений на це підрозділ (працівник) підприємства-виробника відповідно до вимог цього стандарту, а також НД та комплекту КД на продукцію.

10.2 Деталі та складені одиниці в процесі виготовлення мають перевірятися на відповідність комплектам КД, технологічної документації (далі — ТД) та зразкам-еталонам.

10.3 Вхідний контроль сировини, матеріалів, напівфабрикатів, купованих комплектуючих виробів повинен проводитися згідно з вимогами переліків продукції (ГОСТ 24297), що підлягає вхідному контролю.

10.4 Зброя несмертельної дії підлягає приймально-здавальним, кваліфікаційним, періодичним та сертифікаційним випробуванням, а також, за необхідності, типовим випробуванням. Рекомендована послідовність випробувань зброї несмертельної дії на відповідність вимогам цього стандарту наведена в таблиці 1.

10.5 Приймально-здавальні випробування

10.5.1 Приймально-здавальним випробуванням підлягає кожен зразок зброї з метою визначення його відповідності вимогам цього стандарту та НД на продукцію.
10.5.2 Приймально-здавальні випробування проводяться на підприємстві-виробникові в обсязі згідно з НД на продукцію.
10.5.3 На приймально-здавальні випробування зразки зброї пред’являють остаточно складеними, відрегульованими та комплектованими відповідно до вимог НД, КД, ТД. Готовність зразка зброї до приймально-здавальних випробувань підтверджується супровідною документацією, розробленою згідно з ТД підприємства-виробника.

10.5.4 Приймально-здавальні випробування проводять у такому порядку:
1) технічний огляд;

2) випробування зусилля спуску гачка;

3) випробування стрільбою.

Примітка. Після випробувань стрільбою зразки зброї мають бути почищеними та змащеними відповідно до вимог НД.

10.5.5 При виявленні невідповідності зразка зброї вимогам цього стандарту та НД на продукцію зразки зброї повертають на виробництво для аналізу причин та усунення недоліків. Повторні випробування починають з пункту випробувань, які зразки зброї не пройшли. Результат повторних випробувань є остаточним.

10.5.6 Результати приймально-здавальних випробувань фіксують у паспорті на зразок зброї.

10.5.7 Перелік засобів вимірювальної техніки, інструментів, оснащення та матеріалів, необхідних для підготовки та проведення контролю, випробувань та приймання зброї несмертельної дії наведено в додатку Б до цього стандарту та в НД на продукцію.
10.6 Кваліфікаційні випробування

10.6.1 Кваліфікаційним випробуванням підлягають три зразки зброї з установчої партії (першої промислової серії), відібрані за методом «наосліп» згідно з ГОСТ 18321, з метою визначення готовності виробництва до серійного випуску продукції на основі відлагодженого виробничого процесу, який забезпечує стабільну якість продукції. Обсяг установчої партії встановлюється рішенням підприємства-виробника.

10.6.2 Кваліфікаційні випробування організує та проводить підприємство-виробник в обсязі, що відповідає вимогам НД на продукцію.

10.6.3 При виявленні під час проведення кваліфікаційних випробувань дефектів у роботі зразків зброї (у цілому чи окремих механізмів) на повторні випробування представляють подвоєну кількість зразків зброї з установчої партії, при цьому випробування поновлюються з пункту випробувань, який зразки не пройшли. Дефекти роботи зброї з вини патронів не є бракувальною ознакою.

10.6.4 Кваліфікаційні випробування проводяться на базі підприємства-виробника.

10.6.5 Комісія для проведення кваліфікаційних випробувань призначається рішенням керівництва підприємства-виробника з числа працівників цього підприємства.

10.6.6 Результати випробувань оформляються протоколом, зміст та форма якого встановлюється в НД на продукцію. Один зразок зброї з числа тих, що пройшли випробування, затверджується як зразок-еталон. Порядок затвердження зразка-еталона повинен відповідати ГОСТ 15.009.

10.6.7 За результатами випробувань комісія приймає рішення про закінчення освоєння продукції та складає Акт приймання установчої партії, що затверджується керівником підприємства-виробника. КД на пристрої, після внесення до них необхідних змін, за необхідності, присвоюється літера «А». Якщо проведені випробування не підтвердили готовність підприємства до випуску серійної продукції з показниками, що встановлені цим стандартом та НД на продукцію, то комісія, розглянувши результати випробувань, дає рекомендації щодо вдосконалення виробничого процесу, установлює термін усунення виявлених недоліків та проведення повторних випробувань.

10.7 Періодичні випробування

10.7.1 Періодичним випробуванням піддають два зразки зброї, що витримали приймально-здавальні випробування, відібрані методом «наосліп» згідно із ГОСТ 18321, з метою перевірки їх відповідності вимогам цього стандарту та НД на продукцію, а також підтвердження стабільності показників якості.

10.7.2 Періодичні випробування організує та проводить підприємство-виробник в обсязі, наведеному в НД на продукцію.

10.7.3 Періодичні випробування проводяться не рідше одного разу на два роки.

10.7.4 У разі виявлення дефектів у роботі зразків зброї (у цілому чи окремих їх механізмів) під час проведення періодичних випробувань на повторні випробування представляють подвоєну кількість зразків, а випробування поновлюють з пункту випробувань, який зразки зброї не пройшли. Якщо знову буде виявлено невідповідність хоч би одного зразка зброї вимогам цього стандарту та НД на продукцію, то її виробництво повинно бути призупинено до з’ясування причин браку, усунення браку та отримання позитивних результатів періодичних випробувань. Дефекти, виявлені під час випробувань, з вини патронів, не є бракувальною ознакою.

10.7.5 Результати випробувань оформляються в установленому в НД на продукцію порядку.
10.8 Типові випробування

10.8.1 Підприємство-виробник повинно проводити типові випробування в разі змін конструкції зброї, матеріалів, освоєння нових технологічних процесів, а також при інших змінах, які можуть впливати на технічні характеристики та якість зброї.

10.8.2 Необхідність проведення типових випробувань та кількість зразків зброї, що підлягають випробуванням, визначається технічним керівництвом підприємства-виробника.

10.8.3 Комісія для проведення типових випробувань призначається керівником підприємства-виробника.

10.8.4 Типові випробування проводяться за програмою, розробленою технічним керівництвом підприємства-виробника, а їх результати оформляються протоколом і затверджуються керівником підприємства.

10.8.5 Типові випробування повинні містити перевірку тих параметрів, розмірів, характеристик, на які могли вплинути зміни конструкції, технології виробництва або матеріалів.

10.8.6 У разі якщо результати типових випробувань не задовольняють вимоги цього стандарту та НД на продукцію, або зміни погіршують ергономічні чи естетичні якості зброї, пропоновані зміни в документацію не вносять.

10.9 Дозволяється об’єднувати проведення періодичних та сертифікаційних випробувань, які проводяться не рідше ніж один раз на два роки.

 

10.10 Сертифікаційні випробування

10.10.1 Випробування зброї з метою сертифікації проводять випробувальні лабораторії, акредитовані згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025 або ДСТУ 3412 відповідно до чинного законодавства.

10.10.2 Сертифікаційні випробування здійснюються в порядку, регламентованому ДСТУ 3413.

10.10.3 Сертифікаційним випробуванням підлягає кожна модель зброї, яка виробляється на території України, та кожна модель з кожної партії зброї, яка ввозиться на територію України.

10.10.4 Для проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО заявник (виробник, імпортер, або уповноважена ними особа) подає заявку на проведення сертифікаційних випробувань до органу з сертифікації. Кількість зразків для проведення сертифікаційних випробувань та необхідну супровідну документацію визначає орган із сертифікації.

10.10.5 Засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання, які використовуються при проведенні випробувань, повинні бути повірені і атестовані в установленому порядку.

10.10.6 Випробування, крім спеціально обумовлених випадків, проводять при нормальних кліматичних умовах:
— температура навколишнього середовища 25°С ±10°С;
— відносна вологість повітря 45% — 80% при температурі 15°С;
— атмосферний тиск 84,0 кПа — 106,7 кПа.

10.10.7 Випробування стрільбою повинен проводити стрілець-випробувач, який пройшов навчання і атестований у встановленому порядку. При проведенні випробувань повинні виконуватися вимоги правил безпеки та охорони праці.

10.10.8 Порядок проведення сертифікаційних випробувань зброї

Сертифікаційні випробування зброї проводять згідно з вимогами цього стандарту та НД на продукцію в такому порядку:
— підготовка засобів контролю та допоміжних пристроїв до проведення випробувань;
— проведення ідентифікації зброї;
— перевірка зброї перед стрільбою;
— перевірка зброї стрільбою;
— перевірка зброї після стрільби;
— складання протоколу випробувань.

10.10.9 Підготовка засобів контролю та допоміжних пристроїв.

10.10.9.1 У процесі проведення випробувань застосовуються засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ) і випробувальне обладнання (далі — ВО), перелік яких подано в додатку Б, або інші ЗВТ, що забезпечують необхідну точність вимірювань.

10.10.9.2 Перевірці стрільбою піддають готову зброю в зібраному вигляді.

10.10.9.3 Випробування зброї стрільбою проводять усіма видами визначених в НД на зброю як штатні експлуатаційних патронів та випробувальними патронами.

Патрони, призначені для стрільби, беруть із заводської упаковки і витримують не менше 4 годин разом зі зброєю при температурі приміщення, в якому проводять випробування.

10.10.10 Ідентифікація зброї включає:
— вивчення висновку спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України з метою віднесення її до певного типу зброї несмертельної дії;
— порівняння конструкції поданого для випробувань зразка із описами та кресленнями в НД на зброю;
— установлення комплектності поставки поданого для випробувань зразка;
— установлення відповідності маркувальних та номерних позначень на різних частинах зброї та в супровідних документах і НД;
— порівняння технічного стану поданого для випробувань зразка в цілому та його окремих частин та механізмів із описами в НД.

10.10.11 Зброя вважається такою, що витримала випробування стрільбою, якщо під час випробувань не виникало затримок, а після проведення всіх випробувань зразки відповідають вимогам підрозділів 6.7, 7.2, 7.3 цього стандарту.

10.10.12 За результатами сертифікаційних випробувань складається протокол, який оформляється згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025.

Таблиця 1

Види випробувань

Розділ (підрозділ, пункт) стандарту, де викладені вимоги до зброї несмертельної дії

Зброя згідно з підрозділом 4.1 цього стандарту

Зброя згідно з підрозділом 4.2 цього стандарту

Зброя згідно з підрозділом 4.3 цього стандарту

Розділ (підрозділ, пункт) стандарту, де викладені методи випробувань

1

2

3

4

5

6

Перевірка відповідності зброї вимогам цього стандарту перед стрільбою
Контроль маси зброї

5.1

+

+

+

11.2

Контроль зусилля спуску попередньо зведеного курка

5.2

+

+

+

11.3

Контроль наявності погоджених у встановленому порядку НД на зброю

6.1

+

+

+

11.4

Контроль відповідності зброї криміналістичним вимогам

6.2

+

+

+

11.5

1

2

3

4

5

6

Контроль виду та найменування патронів, які рекомендовані виробником зброї як штатні

6.3

+

+

+

11.6

Контроль ослаблення конструкції основних частин зброї, що виготовляється на основі частин та механізмів бойової, спортивної мисливської або інших категорій зброї

6.4

+

+

+

11.7

Контроль криміналістичних міток

6.5

+

+

+

11.8

Контроль можливості заряджання в патронник (камори барабана) патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва

6.7.2

+

+

+

11.9

Контроль можливості заміни основних частин зброї несмертельної дії (ствола, затвора, барабана) на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї

6.7.5

+

+

+

11.10

Контроль можливості вилучення з каналу ствола газової зброї або газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженимиеластичними снарядами несмертельної дії, захисних елементів за допомогою універсального інструменту загального вжитку

6.7.6

+

+

11.11

Контроль параметрів захисних елементів конструкції ствола зброї

6.8

+

+

11.12

Контроль матеріалів, покриттів, комплектуючих виробів, які використовуються при виготовленні зброї

7.1

+

+

+

11.13

Контроль наявності дефектів на частинах та механізмах зброї, що виникли в процесі її виробництва та можуть вплинути на безпеку її використання

7.2

+

+

+

11.14

Контроль функціонування частин та механізмів зброї

7.3.1

7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

+

+

+

11.15

Контроль розмірів патронника

7.4

+

+

+

11.16

Контроль можливості пострілу без натискання на спусковий гачок

7.6

+

+

+

11.17

Контроль маркування

8.1

+

+

+

11.18

Контроль пакування

8.2

+

+

+

11.19

Контроль зберігання

8.3, 9.1, 9.5

+

+

+

11.19

Контроль витривалості щодо дії механічних факторів при транспортуванні

9

11.20

Перевірка зброї стрільбою
Контроль значення найбільшого поперечника розсіювання точок влученняметальних снарядів при стрільбі зі зброї

5.3

+

+

11.21

1

2

3

4

5

6

Контроль значення найбільшого відхилення середньої точки влучення від точки прицілювання при стрільбі зі зброї

5.4

+

+

11.22

Контроль швидкості польоту еластичної кулі під час пострілу зі зброї

5.5

+

+

11.23

Контроль кількості пострілів при одноразовому натисканні на спусковий гачок

6.7.1

+

+

+

11.24

Контроль можливості пострілу та уражуючих властивостей зброї при стрільбі кульовими або шротовими патронами серійного заводського виробництва

6.7.3

+

+

+

11.25

Контроль уражуючих властивостей газової зброї при стрільбі газовими або холостими патронами зі снарядами, що заряджаються окремо від патрону

6.7.4

+

+

11.26

Контроль працездатності зброї після впливу на неї кліматичних чинників

6.9

+

+

+

11.27

Контроль працездатності зброї у процесі напрацювання з початку експлуатації

6.10

+

+

+

11.28

Контроль можливості безвідмовного відстрілу патронів, споряджених у двох магазинах (барабанах) без чистки та змащування

7.3.8

+

+

+

11.29

Контроль безпеки функціонування при проведенні пострілу із запижуванням каналу ствола снарядом несмертельної дії

7.3.9

+

+

11.30

Контроль уражуючих властивостей зброї при стрільбі штатними патронами на визначеній відстані

7.5

+

+

+

11.31

Контроль працездатності механізмів при стрільбі штатними патронами

7.7

+

+

+

11.32

Контроль працездатності механізмів при стрільбі випробувальними патронами

7.8

+

+

+

11.33

Перевірка зброї після стрільби

 

 

 

 

 

Контроль працездатності механізмів та цілісності конструкції після стрільби випробувальними патронами

7.3.10

+

+

+

11.34

Контроль стріляних гільз

7.7

+

+

+

11.35

знак «+» – випробування проводити, знак «-» – випробування не проводити

11  МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Контроль відповідності зброї вимогам цього стандарту проводиться в порядку згідно з таблицею 1 та за допомогою ЗВТ і ВО згідно з додатком Б.

11.2 Маса зброї контролюється шляхом зважування зразка з магазином (барабаном) без патронів на вагах статичного зважування згідно з ГОСТ 29329 з похибкою не більше 0,01 кг.

Зразок вважається таким, що витримав випробування, якщо його маса не перевищує 1,0 кг.

11.3 Контроль зусилля спуску проводять у положенні взведеного курка (ударника) зброї динамометром загального призначення згідно з ГОСТ 13839 з прикладенням зусилля в місці і напрямку, указаному в НД на зброю.

Зразок вважається таким, що витримав випробування, якщо значення зусилля, необхідного для спуску знаходиться в діапазоні від 9,8 Н до 29,4 Н (1,0 кг до 3,0 кг).

11.4 Контроль наявності погоджених в установленому порядку НД на зброю, що виробляється в Україні, проводиться шляхом вивчення НД на зброю, що підлягає випробуванням.

НД на зброю, що підлягає контролю, відповідає вимогам цього стандарту, якщо така документація погоджена в установленому порядку з ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

11.5 Контроль відповідності зброї криміналістичним вимогам проводиться шляхом вивчення висновку спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України.

Зразок вважається таким, що відповідає криміналістичним вимогам, якщо за результатами його криміналістичного дослідження складено висновок спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України про віднесення цього зразка до певного типу зброї несмертельної дії.

11.6 Контроль виду та найменування патронів, які рекомендовані виробником зброї, що підлягає контролю, як штатні, проводиться шляхом вивчення НД на зброю, а також висновків санітарно-гігієнічних, медико-біологічних та криміналістичних досліджень патронів, які виробник цієї зброї визначає у НД як штатні.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам п. 6.3 цього стандарту якщо в НД на неї вказані як штатні патрони, щодо яких є сертифікати відповідності, видані в Україні.

11.7 Контроль ослаблення конструкції основних частин зброї, що виготовляється на основі частин та механізмів бойової, спортивної мисливської або інших категорій зброї проводиться шляхом вивчення висновку ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам п. 6.4 цього стандарту якщо щодо неї є позитивний висновок ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

11.8 Контроль криміналістичних міток для полегшення ідентифікації її моделі за стріляними еластичними снарядами несмертельної дії та гільзами проводиться шляхом вивчення висновку ДНДЕКЦ МВС України.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам п. 6.5 цього стандарту якщо щодо неї є позитивний висновок ДНДЕКЦ МВС України.

11.9 Контроль можливості заряджання в патронник (камори барабана) патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва проводиться шляхом досилання до патронника (камори барабана) зброї імітаторів патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва (без використання допоміжних пристосувань для утримання патронів у патронниках (ниток, стрічок, прокладок тощо) та здійснення спроби пострілу.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам п. 6.6 цього стандарту за таких умов:
— у її патронник (камори барабана) не можливо помістити імітатори патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва;
— у її патронник (камори барабану) можливо помістити імітатори патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва, але при цьому неможливо привести в готовність до стрільби замикаючий механізм (затвор тощо);
— у її патронник (камори барабану) можливо помістити імітатори патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва та привести в готовність до стрільби замикаючий механізм (затвор тощо), однак під час спроби пострілу ударник зброї не забезпечує наколювання, достатнє для спрацювання капсюля патрона.

11.10 Контроль можливості заміни основних частин зброї несмертельної дії (ствола, затвора, барабана) на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без руйнування інших основних частин (рамки, кожуха-затвора) або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції здійснюється шляхом спроби проведення заміни в конструкції зразка зброї, що підлягає випробуванню, основних частин аналогічними за конструкцією і розмірами та функціональними характеристиками частинами бойової, спортивної або мисливської зброї.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам пункту 6.7.5 цього стандарту якщо випробуванням буде встановлена відсутність можливості заміни основних частин зброї (ствола, затвора, барабана), що піддається випробуванням, на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без руйнування інших основних частин (рамки, кожуха-затвора) або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції.

11.11 Контроль можливості вилучення з каналу ствола газової зброї або газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, захисних елементів за допомогою універсального інструменту загального вжитку проводиться шляхом здійснення спроби вилучення із каналу ствола зброї, що підлягає випробуванням, захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) за допомогою універсального інструменту загального вжитку (молоток, плоскогубці, викрутки та виколотки, пінцет, ножиці, ручний дриль тощо).

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам пункту 6.7.6 цього стандарту, якщо випробуванням буде встановлена відсутність можливості вилучення з її каналу ствола захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) за допомогою зазначених інструментів без руйнування інших основних частин зброї (рамки, ствола, кожуха-затвора) або без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін до конструкції цієї зброї.

11.12 Контроль параметрів захисних елементів конструкції ствола зброї проводиться зі штангенциркулем або іншими ЗВТ, що забезпечують необхідну точність вимірювань. Наявність захисних елементів, їх конструкція та спосіб кріплення визначаються візуально, а також шляхом порівняння конструкції зразка, що піддається випробуванням, із його описами та кресленнями в НД на цю зброю.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам підрозділу 6.8 цього стандарту якщо випробуванням буде встановлена наявність захисних елементів та відповідність усіх регламентованих стандартом конструктивно-розмірних характеристик та параметрів вимогам підрозділу 6.8 цього стандарту.

11.13 Контроль матеріалів, покриттів, комплектуючих виробів, які використовуються при виготовленні зброї проводиться шляхом вивчення висновку санітарно-гігієнічної експертизи на зброю, що підлягає контролю.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам підрозділу 7.1 цього стандарту якщо у висновку санітарно-гігієнічної експертизи на цю зброю буде зазначено про відсутність у її конструкції матеріалів та речовин, заборонених до застосування у виробах широкого вжитку.

11.14 Контроль наявності дефектів на частинах та механізмах зброї, що виникли в процесі її виробництва та можуть вплинути на безпеку її використання проводиться візуально без застосування збільшуваних приладів у перпендикулярно-направленому та косопадаючому освітленні.

Зброя вважається такою, що відповідає вимогам підрозділу 7.2 цього стандарту якщо в процесі контролю не було виявлено дефектів, перелічених у підрозділі 7.2 цього стандарту.

11.15 Контроль функціонування частин та механізмів зброї проводиться з використанням імітаторів штатних патронів шляхом ручного заряджання і перезаряджання зброї, повного і неповного замикання каналу ствола, установки і вилучення магазина, поставлення курка на запобіжний взвод і вмикання та вимкнення запобіжника, а також натискання на спусковий гачок.

Зброя вважається такою, що витримала випробування, якщо під час проведення визначених у пунктах 7.3.1 – 7.3.7 операцій не відбулося перекосів або заїдань, що перешкоджали функціонуванню механізмів та спрацювань капсюля, а на його поверхні не виникло слідів наколювання.

11.16 Контроль розмірів патронника (камори барабана) проводиться за допомогою калібрів, штангенциркуля або інших, окремо зазначених у НД на зброю засобах вимірювальної техніки.

Зразок уважається таким, що витримав випробування, якщо значення розмірів його патронника під патрон відповідного калібру відповідає вимогам НД на цю зброю та знаходиться в межах допусків, указаних у додатку А або відповідній таблиці Постійної міжнародної комісії Брюссельської конвенції (ПМК).

11.17 Контроль можливості пострілу без натискання на спусковий гачок, спричиненого механічним впливом (падіння, струси, удари) на зброю під час її експлуатації здійснюється таким чином:

11.17.1 Контроль зброї на міцність і безпеку при її падінні згідно з підрозділом 7.6 цього стандарту проводять вільним падінням зразка зброї, який заряджений штатним патроном без порохового заряду, спорядженим капсюлем-запалювачем, з висоти 1,5 м ± 0,01 м на дощату поверхню з наступних положень:

— правим боком;

— лівим боком;

— дульною частиною вниз;

— тилом рукоятки вниз;

— верхньою частиною зброї вниз.

У кожному положенні здійснюється по одному падінню зі спущеним і зведеним курком.

Після кожного падіння проводиться:

— огляд зброї з оцінкою стану деталей;

— розряджання зразка зброї і огляд патрона.

При випробуваннях револьверів перед кожним наступним падінням проводять заряджання новою капсюльованою гільзою штатного патрона.

11.17.2 Контроль зброї на міцність і безпеку при її струсах та ударах у процесі експлуатації здійснюють шляхом нанесення по зарядженій капсюльованими гільзами штатних патронів зброї ударів гумовим молотком вагою 0,5 кг (+0,01 кг) відповідно до ОСТ З 4728-80 під час його вільного падіння з висоти 0,3 м +0,001 м на курок або задню частину затвора при зведеному та спущеному ударному механізмі.

11.17.3 Зброя вважається такою, що витримала випробування, якщо під час випробувань не відбулося спрацювання капсюля.

10.17.4 Висоту падіння зразка згідно з пунктом 10.17.1, а також розміри та висоту падіння гумового молотка згідно з пунктом 10.17.2 контролюють лінійкою (ГОСТ 427) або рулеткою (ГОСТ 7502). Масу гумового молотка вимірюють на вагах статичного зважування (ГОСТ 29329) з похибкою, не більше 0,01 кг.

11.18 Контроль маркування зброї проводять візуально без засобів збільшення. Контроль глибини тиснення визначають з допомогою індикатора годинникового типу або іншого ЗВТ, що забезпечує необхідну точність вимірювань.

Зброя вважається такою, що витримала випробування, якщо було встановлено наявність маркування, відповідність його змісту та способу нанесення вимогам підрозділу 8.1 цього стандарту.

11.19 Контроль відповідності пакування та зберігання вимогам підрозділу 8.2 цього стандарту здійснюють відповідно до ГОСТ 23170 та ГОСТ 15150 та НД на зброю.

11.20 Контроль витривалості щодо дії механічних факторів при транспортуванні проводиться згідно з відповідним розділом НД на зброю, піддаючи пристрої вібрації з такими параметрами:

·   у вертикальній площині зі швидкістю зміни частоти ½ октави на хвилину в діапазоні частот від 10 Гц до 30 Гц;

·   максимальне вертикальне прискорення (0,25 ± 0,1) g;

·   тривалість випробування — 10 хвилин.

Після цього пристрій зарядити патронами з еластичною кулею і зробити по два постріли.

Зброя вважається такою, що витримала випробування, якщо відбулися обидва постріли.

11.21 Контроль значення найбільшого поперечника розсіювання точок влучення метальних снарядів при стрільбі зі зброї проводять у такому порядку:

— експлуатаційні патрони, призначені для контрольних стрільб, беруть із заводської упаковки і витримують не менше 2 годин разом із зброєю при температурі приміщення, в якому проводять перевірку;

— перед перевіркою канал ствола і патронник зброї ретельно протирають чистою сухою марлею;

— руків’я зразка зброї, що підлягає випробуванню, нерухомо закріплюють в установці для дистанційного відстрілу зброї;

— на відстані 5 м від дульного зрізу зброї, перпендикулярно до подовжньої осі каналу ствола на поверхні, що може втримати кулю, закріплюють мішень, виготовлену з паперу білого кольору, товщиною до 0,1 мм. У центрі мішені барвником довільного кольору малюють круг діаметром 5-10 мм та здійснюють прицілювання зброї в цей круг;

— способом дистанційного впливу на спусковий механізм зброї проводять 5 пострілів;

— вимірюють відстань між зовнішніми обрисами найбільш віддалених одна від одної точок влучення (пробоїн, включаючи «опіки»). Вимірювання виконують лінійкою з похибкою в межах ± 1 мм.

Значення найбільшого поперечника розсіювання метальних снарядів визнається задовільним по розсіюванню точок влучення (ТВ), якщо всі п’ять або чотири (при одній, яка явно відірвалася) точки попадання вміщаються в круг діаметром 150 мм. У випадку відриву п’ятої точки попадання вона при оцінці розсіювання в рахунок не береться.

Примітка. Точкою, що відірвалася, вважається точка попадання, яка знаходиться від середньої точки влучення (СТВ) чотирьох найбільш купчасто розташованих ТВ більше ніж на 2,5 радіуса круга, якій уміщує ТВ, причому центр цього круга знаходиться у СТВ чотирьох ТВ.

11.22 Контроль значення найбільшого відхилення середньої ТВ від точки прицілювання (далі – ТП) по п’яти ТВ здійснюється в такому порядку:

— найближчі ТВ з’єднують прямою лінією і відстань між ними ділять навпіл;

— отриману середню точку з’єднують з третьою ТВ і відстань між ними розділяють на три рівні частини;

— точку поділу, яка найближча до двох перших ТВ, з’єднують з четвертою ТВ і з’єднувальну лінію між ними розділяють на чотири рівні частини;

— точку поділу, яка найближча до трьох перших ТВ, з’єднують з п’ятою ТВ і з’єднувальну лінію між ними розділяють на п’ять рівних частин;

— точка поділу, найближча до перших чотирьох ТВ, і буде СТВ п’яти ТВ.

Значення найбільшого відхилення середньої ТВ від ТП вважається задовільним, якщо СТВ збігається з ТП або відхиляється від неї в будь-якому напрямку не більше ніж на 75 мм.

11.23 Контроль швидкості польоту еластичної кулі проводять для всіх видів револьверів, пістолетів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, які споряджені еластичними метальними снарядами несмертельної дії, а також газових пістолетів та револьверів, що мають додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

Контроль проводять шляхом трьох пострілів кожним з видів визначених у НД на зброю штатних патронів, у кулевловлювач з відстані 3,5 м +0,05 м (для револьверів, пістолетів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, якіспоряджені еластичними метальними снарядами несмертельної дії) або 1,05 м +0,05 м (газових пістолетів та револьверів, що мають додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної) або іншої відстані, установленої в НД на цю зброю, від дульного зрізу зброї до останньої рамки вимірювача швидкості польоту снарядів з інтервалом між пострілами до 10 секунд.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо швидкість кожного із вистріляних снарядів на визначеній відстані становила 300 м/с +20 м/с (або не перевищувала значення, установлене в НД на зброю, та підтверджене висновком уповноваженої установи МОЗ).

11.24 Контроль кількості пострілів при одноразовому натисканні на спусковий гачок проводиться таким чином:

— до зразка зброї, що підлягає випробуванню, приєднують повністю споряджений експлуатаційними патронами магазин (споряджають барабан);

— до патронника досилають патрон;

— зводять ударно-спусковий механізм;

— здійснюють одноразове натискання на спусковий гачок та утримують його в положенні натискання.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо після першого пострілу спусковий гачок продовжують утримувати в положенні натискання, але це не призводить до проведення другого пострілу при всіх положеннях перевідника вогню (за його наявності).

11.25 Контроль можливості пострілу та уражуючих властивостей зброї несмертельної дії при стрільбі кульовими або шротовими патронами серійного заводського виробництва проводиться відповідно до вимог Методики встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби, схваленої на засіданні секції судової балістики та трасології НКМР Міністерства юстиції України, протокол від 03.06.2005.

11.26 Контроль уражуючих властивостей газової зброї при стрільбі газовими або холостими патронами зі снарядами, що заряджаються окремо від патрона проводиться відповідно до вимог Методики криміналістичного дослідження газових пістолетів та револьверів, затвердженої рішенням секції судової балістики та трасології НКМР Міністерства юстиції України, протокол від 24.05.2000.

11.27 Контроль працездатності зброї після впливу на неї кліматичних чинників.

Випробування зброї на відповідність п. 6.9 проводиться шляхом відстрілу трьох експлуатаційних патронів після її кондиціонування разом з патронами в магазині (каморах барабана):

— витримки зарядженої зброї при температурі навколишнього середовища мінус 10 °С протягом не менш ніж 2 години;

— витримки зарядженої зброї при температурі навколишнього середовища 40 °С протягом не менш ніж 2 години.

Результати випробувань вважаються позитивними, якщо на кожному випробуваному зразку зброї відсутні порушення покриття, плями корозії на зовнішніх і внутрішніх поверхнях, і відстрілом підтверджена надійність функціонування її механізмів.

11.28 Контроль працездатності зброї в процесі напрацювання з початку експлуатації проводиться виробником при кваліфікаційних випробуваннях шляхом відстрілу із зразка, що підлягає випробуванню, 1000 пострілів експлуатаційними патронами. При цьому після відстрілу патронів із двох магазинів (барабанів) необхідно проводити чистку зброї.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо кількість відмов з вини зброї не перевищувала 0,3% (відмови через дефекти патронів не враховуються), а після проведення випробування зразок відповідає вимогам підрозділів 6.7, 7.2, 7.3 цього стандарту.

11.29 Контроль можливості безвідмовного відстрілу патронів, споряджених у двох магазинах (барабанах) без чистки та змащування проводять шляхом відстрілу всіх зазначених у НД на зброю як штатні експлуатаційних патронів, споряджених у два магазини (барабани). Постріли проводять з інтервалом 1-2 секунди з перервою до 30 секунд для заміни магазина (переспорядження барабана тощо)

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо всі постріли відбулися безвідмовно (відмови через дефекти патронів не враховуються), а після проведення випробування зразок відповідає вимогам підрозділів 6.7, 7.2, 7.3 цього стандарту.

11.30 Контроль безпеки функціонування при проведенні пострілу із запижуванням каналу ствола снарядом несмертельної дії здійснюють у три етапи шляхом проведення трьох пострілів експлуатаційними (штатними) патронами, спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії, іззразка зброї, у канал ствола якого вміщено (запижовано) еластичний снаряд несмертельної дії, що розміщується в різних частинах каналу ствола, а саме:

а) перший постріл: еластичний снаряд несмертельної дії вручну поміщається в канал ствола зброї біля її дульного зрізу та проводиться 1 постріл. Після цього проводиться огляд зразка;

б) другий постріл: еластичний снаряд несмертельної дії вручну поміщається в канал ствола зброї перед патронником та проводиться 1 постріл. Після цього проводиться повторний огляд зразка;

в) третій постріл: еластичний снаряд несмертельної дії вручну поміщається в середню частину каналу ствола (+10% довжини) зброї та проводиться 1 постріл. Після цього проводиться повторний огляд зразка.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо після всіх трьох пострілів не виникло дефектів, що призводять до невідповідності зразка вимогам підрозділів 7.2 та 7.3 цього стандарту.

11.31 Контроль уражуючих властивостей зброї при стрільбі всіма видами штатних патронів на визначеній відстані використання:

11.31.1 Контроль пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, проводять трьома пострілами в кулевловлювач з відстані 3,5 м +0,05 м (або іншої, установленої в НД на зброю) від дульного зрізу зброї до останньої рамки вимірювача швидкості польоту снарядів з інтервалом між пострілами до 10 секунд.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо швидкість кожного із вистріляних снарядів на відстані 3,5 м +0,05 м (або іншої, установленої в НД на зброю) від дульного зрізу зброї становила 300 м/с +20 м/с (або не перевищила значення, установлене в НД на зброю та підтверджене висновком уповноваженої установи МОЗ).

11.31.2 Контроль газових пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв з можливістю стрільби патронами,спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, проводять трьома пострілами в кулевловлювач з відстані 1 м +0,05 м (або іншої, установленої в НД на зброю) від дульного зрізу зброї до останньої рамки вимірювача швидкості польоту снарядів з інтервалом між пострілами до 10 секунд.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо швидкість кожного із вистріляних снарядів на відстані 3,5 м +0,05 м (або іншої, установленої в НД на зброю) від дульного зрізу зброї становила 300 м/с +20 м/с (або не перевищила значення, установлене в НД на зброю та підтверджене висновком уповноваженої установи МОЗ).

Потім проводять два постріли експлуатаційними газовими патронами в аркуш білого друкарського паперу формату А4, товщиною до 0,1 мм, з відстані від дульного зрізу зброї до площини аркуша 1,0 м +0,05 м.

Зброя вважається такою, що відповідає вимозі підрозділу 7.5, якщо на аркуші паперу відсутні пробоїни або обвуглювання.

11.31.3 Контроль газової зброї проводити двома пострілами експлуатаційними газовими патронами в аркуш білого друкарського паперу формату А4, товщиною до 0,1 мм, з відстані від дульного зрізу зброї до площини аркуша не більше 1,0 м +0,05 м.

Зброя вважається такою, що відповідає вимозі підрозділу 7.5, якщо на аркуші паперу відсутні пробоїни або обвуглювання.

11.32 Контроль працездатності механізмів та цілісності конструкції зброї, після стрільби штатними патронами здійснюється одночасно з випробуваннями згідно з підрозділом 11.29.

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо після стрільби штатними патронами не виникло дефектів згідно з підрозділом 7.7 цього стандарту.

11.33 Контроль працездатності механізмів та цілісності конструкції зброї, після стрільби випробувальними патронами здійснюється згідно з таблицею 2:

Зразок зброї вважається таким, що витримав випробування, якщо після стрільби випробувальними патронами не виникло дефектів, зазначених у підрозділі 7.8 цього стандарту.

Таблиця 2

№ з/п

 Вид зброї

 Кількість пострілів

Значення максимального середнього тиску порохових газів у каналі ствола

 Примітки

1. Пістолети, призначені для стрільби патронами,спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії

2

130% (+5%) від експлуатаційного

2. Револьвери,призначені для стрільби патронами,спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії

1 із кожного патронника барабана

130% (+5%) від експлуатаційного

3. Інші короткоствольні пристрої, призначені для стрільби патронами,спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії

2

130% (+5%) від експлуатаційного

4. Газові пістолети з можливістю стрільбипатронами,спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії

2

130% (+5%) від експлуатаційного

5. Газові револьвери з можливістю стрільбипатронами,спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії

1 із кожного патронника барабана

130% (+5%) від експлуатаційного

6. Інші короткоствольні пристрої, призначені для стрільби газовими патронами з можливістю стрільбипатронами,спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії

2

130% (+5%) від експлуатаційного

7. Газові пістолети

2

130% (+5%) від експлуатаційного

Дозволяється проводити стрільбу експлуатаційними патронами, попередньо витримавши їх разом зі зброєю не менше 2 годин при температурі 70 0С

8. Газові револьвери

1 із кожного патронника барабана

130% (+5%) від експлуатаційного

9. Інші короткоствольні пристрої, з можливістю стрільбипатронами

2

130% (+5%) від експлуатаційного

11.34 Контроль працездатності механізмів та цілісності конструкції після стрільби випробувальними патронами проводиться з використанням імітаторів штатних патронів шляхом ручного заряджання і перезаряджання зброї, повного і неповного замикання каналу ствола, установки і вилучення магазину, поставлення курка на запобіжний взвод і вмикання та вимкнення запобіжника, а також натискання на спусковий гачок.

Зброя вважається такою, що витримала випробування, якщо під час проведення визначених у пунктах 7.3.1 – 7.3.7 операцій не відбулося перекосів або заїдань, що перешкоджали функціонуванню механізмів, не відбулося спрацювань капсюля, а на його поверхні не виникло слідів наколювання.

11.35 Контроль стріляних зі зброї гільз штатних патронів проводиться візуально та з використанням лупи з 4 – кратним збільшенням.

Зброя вважається такою, що витримала випробування, якщо на стріляних гільзах не виникло дефектів, зазначених у підрозділі 7.7.

12  ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ, РЕМОНТУ, УТИЛІЗУВАННЯ

12.1 Кожен зразок зброї повинен забезпечуватися паспортом, в якому повинна бути детально викладена інструкція з експлуатації, принцип дії, будова, правила експлуатації зброї.

12.2 Правила застосування зброї, викладені в паспорті, у загальному випадку повинні включати такі вимоги:

— застосуванню пристрою (якщо це можливо, виходячи з ситуації, яка склалася) повинне передувати попередження про його застосування;

— забороняється стрільба по живій цілі, якщо відстань до неї менша, ніж 3,5 м (або інша, установлена у висновку МОЗ);

— забороняється прицільна стрільба в голову, шию, статеві органи, груди (у жінок);

— не рекомендується стріляти в напрямку твердої перешкоди, щоб уникнути рикошету в стрільця та сторонніх осіб.

12.3 Виробник повинен гарантувати відповідність якості зброї вимогам цього стандарту, за умови дотримання вимог, викладених у НД та паспорті, умов транспортування, зберігання та експлуатації.

12.4 Гарантійний строк експлуатації зброї повинен бути встановлений виробником не менше ніж 1 рік від дня продажу.

12.5 Гарантійний строк зберігання – не менше ніж 2 роки від дня виготовлення.

12.6 Гарантійний ремонт проводиться за рахунок підприємства-виробника після отримання дефектної зброї разом з паспортом та відміткою про дату та місце продажу за умови, що споживачем не порушені правила зберігання та експлуатації.

12.7 Гарантійний строк експлуатації зброї, призначеної для експорту, визначається контрактом між суб’єктами підприємницької діяльності.

12.8 У НД та в паспорті на кожен зразок зброї повинна міститись інформація щодо правил утилізування зразків зброї, що прийшли в стан, не придатний до експлуатації.

ДОДАТОК  А

(обов’язковий)

ТАБЛИЦЯ

розмірів патронників найбільш поширених зразків

зброї несмертельної дії, мм

№ з/п

Калібр патрона

(P1)

(H2)

(L3)

(R)

1.

315 Blank

8,02

8,02

16,20

2.

8 mm Blank

8,02 +0,25

8,02

19,20

3.

320 Court Blank

8,10

8,10

16,00

1,35

4.

35 Blank

9,55+0,20

9,55

24,00

5.

35 R Blank

9,55

9,55

26,00

1,30+0,10

6.

9 mm PA Blank

9,55

9,55

20,70

7.

380 Blank / 9 mm R Blank

9,60

9,60

17,50

1,35+0,10

8.

38 Special (патрон «ОСА»)

9,67

9,65

25,40

1,50

9.

45 K Blank

12,15

12,15

18,30

1,20

10.

50 АЕ

13,96

13,52

32,64

 Умовні позначення:

P1 – внутрішній діаметр патронника ствола (камори барабана) біля його казенного зрізу.

H2 — внутрішній діаметр патронника ствола (камори барабана) біля снарядного входу.

L3 — довжина патронника від казенного зрізу до початку снарядного входу.

— глибина кільцевого вирізу на казенній частині ствола (барабана) навколо патронника (камори барабана) під виступаючий фланець гільзи експлуатаційного патрона.

ДОДАТОК Б

(рекомендований)

Перелік

обладнання, матеріалів і реактивів, необхідних для контролю

Найменування і позначення

Позначення документа і (або) основна характеристика

Розділ, (підрозділ, пункт) стандарту, який передбачає застосування обладнання

1

2

3

Штангенрейсмас ШР-400-0,05 ГОСТ 169-90 Ціна поділки 0,5 мм
Штангенциркуль типу ШЦ-І.250А ГОСТ 166-89 Ціна поділки 0,05 мм
Кутник УШ-2-250 ГОСТ 3749-77 Ціна поділки 10
Рулетка ЗПКЗ-2АУТ/1 ГОСТ 7502-89 Ціна поділки 1 мм
Лінійка вимірювальна ГОСТ 427-75 Ціна поділки 1 мм
Мікрометр ГОСТ 6507-90
Індикатор часового типуІЧ02 кл 1 ГОСТ 577-68 Ціна поділки 0,1 мм
Ваги Гранична вага 10 кг, ціна поділки шкали 0,01 кг
Ваги Ціна поділки шкали 0,0001 кг
Динамометр загального призначення ГОСТ 13839-79Ціна поділки 0,001 кН
Калібри ДСТУ 2234-93
Камера кліматична Підтримується температура повітря +50оС / –50оС
Секундомір типуСОСпр-2б-2-010 Діапазон вимірювання часу: (0-30) хв.±1 с; (0-20) хв.±0,1 с
Вимірювач швидкості польоту снарядів Діапазон швидкості від 1 до 999 м/с +1%; мінімальний діаметр снаряду 1 мм, не більше; мінімальна відстань до дульного зрізу 1 мм, не менше
Барометр Діапазон вимірювань (80…106) кПа ±0,2 кПа
Психрометр типу ВІТ-2 Діапазон вимірювань: температури (15…40)°С±0,2°С; вологості (40…90)%±5%

Продовження таблиці додатку Б.

1

2

3

Термометр Діапазон вимірювання температури від 283 К до 311 К (від 12оС до 28оС), не менше; ціна поділки шкали 1оС
Мішень З паперу друкарського білого кольору; прямокутної форми; розмірами 500х500 мм, не менше; товщиною 0,1 мм, не більше
Установка для дистанційного відстрілу зброї

Лупа із 4 – кратним збільшенням
Дерев’яна поверхня зі стійкою для кріплення лінійки (рулетки) Матеріал виготовлення: суха соснова деревина; розміри: 1000х1000х40 мм, не менше; стійка закріплена під кутом 900 до площини поверхні, висотою 1500 мм, не менше
Дерев’яний брус Матеріал виготовлення: суха соснова деревина; форма: паралелепіпед; форма ударної частини прямокутник, розмірами 100х100 + 3 мм; вага 500+10,0 г
Патрон експлуатаційний НД на зброю
Патрон холостий НД на зброю
Патрон випробувальний Згідно з таблицею 2 пункту 8.7.3 цього стандарту та НД на зброю
Патрон-імітатор експлуатаційного НД на зброю
Патрон до вогнепальної зброї серійного заводського виробництва Перелік згідно з висновком спеціаліста експертної служби МВС України
Інструменти універсальні загального вжитку

Круглі свинцеві кулі

Шомпол НД на зброю
Протирки НД на зброю
Марля побутова бавовняна ГОСТ 11109-90
Масло рушничне ТУ 38.101 1315-90

ДОДАТОК  В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.

2. ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.

3. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

4. ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

5. ДСТУ 2234-93 Калібри. Терміни та визначення.

6. ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги. Правила застосування.

7. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

8. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

9. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується.

10. ГСТУ 78-41-003-97 Пістолети та револьвери газові. Вимоги безпеки. Порядок проведення сертифікаційних випробувань на безпеку.

11. ГСТУ 78-41-009-2000 Пристрої для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами несмертельної дії. Загальні технічні вимоги.
12. ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.
13. ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия.
14. ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.
15. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів).
16. ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование (Вироби машинобудування. Маркування).
17. ГОСТ Р 50529-93 Оружие ручное огнестрельное, устройства промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность (Зброя ручна вогнепальна, пристрої промислового і спеціального призначення. Вимоги безпеки та методи випробувань на безпеку).
18. ГОСТ Р 50741-95 Пистолеты и револьверы газовые. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность (Пістолети та револьвери газові. Вимоги безпеки. Види і методи контролю під час сертифікаційних випробувань на безпеку).
19. Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (Затверджена рішенням секції судової балістики та трасології Науково-координаційної методичної ради Міністерства юстиції України. Протокол від 03.06.2005).
20. Методика криміналістичного дослідження газових пістолетів та револьверів (Затверджена рішенням секції судової балістики та трасології Науково-координаційної методичної ради Міністерства юстиції України. Протокол від 24.05.2000).

Поддержите сайт, не проходите мимо рекламы:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


9 + 3 =